Najbli?sze spotkanie odb?dzie si? 18. marca o godzinie 18:00 w Technopark Pomerania (budynek F2) ul. Cyfrowa 4.

Mamy w planach 3 prezentacje:

1. BDD from scratch - Leszek Prabucki

Jako programista oraz w?a?ciciel firmy, która zajmuje si? wytwarzaniem oprogramowania, chcia?bym opisa? technik? któr? u?ywam w codziennej pracy czyli BDD. BDD jako metodologia zwi?zana z zwinnymi technikami wytwarzania oprogramowania prze?y?a wielk? przemian? na prze?omie ostatnich lat, opowiemy sobie o tym wszystkim. Postaram si? ukaza? ‚flow” BDD czyli ukaza? jak to wszystko przebiega od wymaga? biznesowych do implementacji. Przyk?ady które b?d? pokazywa? na prezentacji, b?d? bazowa? na j?zyku PHP oraz frameworku do BDD który nazywa si? Behat.

2. Scaling from single to multi-node cluster with Symfony - Antoni Orfin

Prezentacja poprowadzi nas po kolejnych krokach skalowania typowej aplikacji Symfony. Zaczynaj?c od jednego serwera, przedstawione zostan? kroki, a? do architektury wieloserwerowej, zorientowanej na us?ugi (SOA). Do rozwi?zania problemów wyst?puj?cych na tej d?ugiej drodze, zostan? wykorzystane popularne Bundle.

3. PHP profiling with XHProf - Tomasz Muras

20 minutes presentation about using XHProf profiler with a real life data.


Kolejno?? prezentacji mo?e jeszcze ulec zmianie.


O prelegentach

Antoni Orfin

Antoni jest wieloletnim praktykiem tworzenia aplikacji webowych w oparciu o Framework Symfony. Na jego bazie tworzy? aplikacje nastawione na wysoka? wydajnos?c? (np. wyspecjalizowane API analityczne), systemy Cloudowe oraz modu?owe platformy o architekturze SaaS/multi-tenant. Jego wpisy gos?cinne znalaz?y sie? m.in. na Symfony.com oraz HighScalability.com.

Obecnie, jako Chief Software Architect, odpowiada za architekture? oraz rozwo?j aplikacji opartych na Symfony w firmie PIXERS.

Leszek Prabucki

Leszek pracuje jako programista PHP od 2007 roku. Uczestnik ruchu Open Source i ruchu w kierunku dobrego piwa. Zainteresowany jest standardami i technologiami zwi?zanymi z jako?ci? oprogamowania które zazwyczaj ko?cz? si? dwiema literami DD. Czasem wyst?puje jako prelegent albo zorganizuje jakie? szkolenie. W?a?ciciel firmy Cocoders. Mieszka i pracuje w Gda?sku


Tomasz Muras

Tomek jest web developerem, zwolennikiem Open Source oraz u?ytkownikiem Linuksa. Obecnie pe?ni stanowisko Technical Lead w Enovation Solutions.


Dojazd

Do Technoparku Pomerania mo?na dojechac tramwajem linii 3 (z dworca PKP) lub 10.

Bezpo?renio przy budynku F1 znajduje si? stacja roweru miejskiego https://bikes-srm.pl/

Miejsc parkingowych jest sporo obok budynku F2.